Turistična agencija Sončni vzhod

Projekt vzpostavitev modela trženja lokalne ponudbe

Incoming agencija

Širše območje Štajerske (območje Slovenske Bistrice, Maribor, Slovenske gorice, Prlekija) je z vidika turizma slabo prepoznano in promovirano, skozi različne projekte pa so bili oblikovani številni turistični produkti, ki v praksi ne zaživijo. Zaradi želje ponudnikov po trženju njih samih in obstoječih turističnih produktov SMO vzpostavili model trženja turističnih produktov – Incoming agencijo.

Incoming agencija je rezultat operacije Vzpostavitev modela trženja lokalne ponudbe –  Incoming agencija, ki se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020, podukrepa M19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Operacijo sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Opis operacije

V začetni fazi smo analizirali obstoječo ponudbo na terenu in animirali različne deležnike (ponudniki, zavodi za turizem, lastniki kulturne in naravne dediščine, relevantni javni zavodi, drugi zainteresirani deležniki) k sodelovanju. Pomemben del operacije je bila določitev standardov za sodelovanje, kjer smo dali poudarek tudi aktivnostim za starostnike, varovanju okolja, ohranjanju narave, uporabi lokalnih produktov, lokalni samooskrbi in ozaveščanju o lastni identiteti območja. Večina partnerjev že pozna svoje območje in ga ocenjuje kot primerno za vključitev in povezovanje.

S pomočjo zunanjih sodelavcev smo analizirali obstoječe integralne turistične produkte (ITP) in razvili nove, pri čemer smo vključili ponudnike in zainteresirane deležnike k oblikovanju ponudbe za trženje. Deležnike smo seznanili s sodobnimi trendi s področja turizma, usposobili vodnike, predstavili sisteme dobre prakse ter skupaj določili top-produkte, na katerih gradimo prepoznavnost. Za promocijo smo oblikovali prodajno spletno stran, pripravili tiskovine in optimizirali digitalno informiranje.

K sodelovanju smo povabili tudi partnerja iz Romunije, ki izhaja iz podobnega okolja kot Slovenske gorice in s katerim bomo izmenjali izkušnje oz. dobre prakse. 

S strani ARSKTRP smo 25. 2. 2021 prejeli odločbo o potrditvi operacije, ki jo v višini do 99.698,70 EUR sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, v dveh fazah pa bo trajala od 1.7.2021 do 25.2.2024.

PARTNERJI V OPERACIJI: